Klachtenprocedure
Hieronder staat de gehele klachtenprocedure zoals deze in werking gaat bij melding van een klacht. Zijn er naar aanleiding van onderstaande punten toch nog vragen, neem dan contact met één van onze contactpersonen.

  • De betrokkene kan bij de klachtencommissie schriftelijk een klacht indienen tegen het feit dat hem/haar een waarschuwing of CHO is opgelegd;
  • De klachtencommissie, bestaande uit vertegenwoordigers KHN-Amersfoort, politie en gemeente, behandelt de klacht
  • De klacht dient binnen 14 dagen na ontvangst van de CHO of waarschuwing te worden ingediend bij de klachtencommissie.
  • De klacht heeft geen schorsende werking voor de collectieve horecaontzegging;
  • De klachtencommissie doet de klacht binnen zes weken na ontvangst hiervan af;
  • Indien een betrokkene van mening is dat zijn klacht niet op een zorgvuldige en afdoende wijze is behandeld, kan de betrokkene een klacht of verzoek tot bemiddeling indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De klacht kan per mail worden toegezonden aan:

Klachtencommissie CHO Amersfoort
klachtencommissie@ontzeggingamersfoort.nl